Lý thuyết và bài tập áp dụng về câu điều kiện trong tiếng anh

0
6391
Lý thuyết và bài tập áp dụng về câu điều kiện trong tiếng anh

Câu điều kiện là một cấu trúc ngữ pháp được sử dụng rất phổ biến trong tiếng Anh, tuy nhiên vẫn còn một số bạn vẫn chưa biết cách sử dụng và phân biệt các loại điều kiện. Bên dưới là tổng hợp lý thuyết và bài tập các dạng câu điều kiện. Hy vọng bài viết này sẽ giúp ích cho các bạn.

1. Lý Thuyết

Các loại câu điều kiện:

Type

Forms

Usage

0

If + S + V(s,es), S+ V(s,es)/câu mệnh lệnh

1

If + S + V(s,es), S + Will/Can/shall…… + Vo Đk có thể xảy ra ở hiẹn tại ỏ tương lai

2

If + S + V2/ Ved, S +would/ Could/ Should…+ Vo Đk không có thật ở hiện tại

3

If + S + Had + V3/Ved, S + would/ could…+ have + V3/Ved Đk không có thật trong quá khứ

 

Đk kết hợp If + S + had + V3/Ved, S + would + Vo

Câu điều kiện loại I

Khái niệm về câu điều kiện loại 1

 • Câu điều kiện loại I còn được gọi là câu điều kiện có thực ở hiện tại.
 • Điều kiện có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai.

Cấu trúc – Công thức 

If + S + V (hiện tại), S + will + V (nguyên mẫu)

IF + Chủ ngữ 1 + Động từ chia ở thì hiện tại đơn + Bổ ngữ, Chủ ngữ 2 + WILL + Động từ nguyên mẫu + Bổ ngữ (nếu có).

Nói cách khác, ở câu điều kiện loại 1, mệnh đề IF dùng thì hiện tại đơn, mệnh đề chính dùng thì tương lai đơn.

 • Chủ ngữ 1 và chủ ngữ 2 có thể trùng nhau. Bổ ngữ có thể không có, tùy ý nghĩa của câu. Mệnh đề IF và mệnh đề chính có thể đứng trước hay sau đều được.
 • Trong câu điều kiện loại I, động từ của mệnh đề điều kiện chia ở thì hiện tại đơn, còn động từ trong mệnh đề chính chia ở thì tương lai đơn.

Ví dụ:

If you come into my garden, my dog will bite you. (Nếu anh vào vườn của tôi, con chó của tôi sẽ cắn anh đó.)

If it is sunny, I will go fishing. (Nếu trời nắng tốt, tôi sẽ đi câu cá.)

Cách dùng câu điều kiện loại 1:

Câu điều kiện loại 1 còn có thể được gọi là câu điều kiện hiện tại có thể có thật. Ta sử dụng câu điều kiện loại 1 để đặt ra một điều kiện có thể thực hiện được trong hiện tại và nêu kết quả có thể xảy ra.

Câu điều kiện loại II

Khái niệm về câu điều kiện loại 2:

 • Câu điều kiện loại II còn được gọi là câu điều kiện không có thực ở hiện tại.
 • Điều kiện không thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, điều kiện chỉ là một giả thiết, một ước muốn trái ngược với thực trạng hiện tại.

Cấu trúc câu điều kiện loại 2

If + S + V (quá khứ), S + would + V (nguyên mẫu)

– Trong câu điều kiện loại II, động từ của mệnh đề điều kiện chia ở bang thái cách (past subjunctive), động từ của mệnh đề chính chia ở thì điều kiện hiện tại (simple conditional). Chú ý: Bàng thái cách (Past subjunctive) là hình thức chia động từ giống hệt như thì quá khư đơn, riêng động từ “to be” thì dùng “were” cho tất cả các ngôi.

Ví dụ:

 • If I were a bird, I would be very happy. (Nếu tôi là một con chim, tôi sẽ rất hạnh phúc.)     <= tôi không thể là chim được
 • If I had a million USD, I would buy that car. (Nếu tôi có một triệu đô la, tôi sẽ mua chiếc xe đó.)     <= hiện tại tôi không có

Câu điều kiện loại III

Khái niệm về câu điều kiện loại 3:

 • Câu điều kiện loại III là câu điều kiện không có thực trong quá khứ.
 • Điều kiện không thể xảy ra trong quá khứ, chỉ mang tính ước muốn trong quá khứ, một giả thiết trái ngược với thực trạng ở quá khứ.

Cấu trúc câu điều kiện loại 3

If + S + had + P.P (quá khứ phân từ), S + would + have + P.P

– Trong câu điều kiện loại III, động từ của mệnh đề điều kiện chia ở quá khứ phân từ, còn động từ của mệnh đề chính chia ở điều kiện hoàn thành (perfect conditional).

Ví dụ:

 • If he had come to see me yesterday, I would have taken him to the movies. (Nếu hôm qua nó đến thăm tôi thì tôi đã đưa nó đi xem phim rồi.)
 • If I hadn’t been absent yesterday, I would have met him. (Nếu hôm qua tôi không vắng mặt thì tôi đã gặp mặt anh ta rồi.)

NÂNG CAO:

1. Câu Điều Kiện Diễn Tả Thói Quen Hoặc Một Sự Thật Hiển Nhiên

Câu điều kiện này diễn tả một thói quen, một hành động thường xuyên xảy ra nếu điều kiện được đáp ứng, hoặc diễn tả một sự thật hiển nhiên, một kết quả tất yếu xảy ra.

Cấu trúc: If + S + V (hiện tại), S + V (hiện tại)

 • Tất cả động từ trong câu (mệnh đề chính và mệnh đề điều kiện) đều được chia ở thì hiện tại đơn.
 • Nếu diễn tả thói quen, trong mệnh đề chính thường xuất hiện thêm: often, usually, or always. Ví dụ:
  • I often drink milk if I do not sleep at night. (Tôi thường uống sữa nếu như tôi thức trắng đêm.)
  • I usually walk to school if I have enough time. (Tôi thường đi bộ đến trường nếu tôi có thời gian.)
  • If you heat ice, it turns to water. (Nếu bạn làm nóng nước đá, nó sẽ chảy ra.)
  • If we are cold, we shiver. (Nếu bị lạnh, chúng ta sẽ run lên.)

2. Câu điều kiện Hỗn hợp:

Trong tiếng Anh có nhiều cách khác nhau được dùng diễn tả điều kiện trong mệnh đề chỉ điều kiện với “If”. Ngoài 3 loại chính nêu trên, một số loại sau cũng được sử dụng trong giao tiếp và ngôn ngữ viết:Ví dụ: If he worked harder at school, he would be a student now. (He is not a student now) If I had taken his advice, I would be rich now.

3. Câu điều kiện ở dạng đảo.

Trong tiếng Anh câu điều kiện loại 2/3, Type 2 và Type 3 thường được dùng ở dạng đảo.

Ví dụ: Were I the president, I would build more hospitals. Had I taken his advice, I would be rich now.

4. Đo ng ca câu điu kin

Đảo ngữ câu điều kiện loại 1: Should + S + Vo, S + Will +Vo

 • If he has free time, he’ll play tennis. => Should he have free time, he’ll play tennis

Đảo ngữ câu điều kiện loại 2: Were + S + to + Vo, S + Would + Vo

 • If I learnt Russian, I would read a Russian book. => Were I to learn Russian, I would read a Russian book
Đảo ngữ câu điều kiện loại 3: Had + S + V3/Ved, S + Would have + V3/Ved
 • If he had trained hard, he would have won the match. =>  Had he trained hard, he would have won the match.

5. If not = Unless.

– Unless cũng thường được dùng trong câu điều kiện – lúc đó Unless = If not. Ví dụ:

 • Unless we start at once, we will be late.
 • If we don’t start at once we will be late.
 • Unless you study hard, you won’t pass the exams.
 • If you don’t study hard, you won’t pass the exams.

2. Bài Tập ( có đáp án )

Bài tập 1: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.

 1. If we meet at 9:30, we (have) _________________plenty of time.
 2. If you (find) _________________ a skeleton in the cellar, don’t mention it to anyone.
 3. The zookeeper would have punished her with a fine if she ( feed) _________________ the animals..
 4. If you pass your examination, we (have) _________________a celebration.
 5. Lisa would find the milk if she (look) _________________ for it in the fridge.
 6. What (happen) _________________if I press this button?
 7. The door will be unlocked if you (press)_________________ the green button.
 8. I should have voted for her if I (have) _________________ a vote then.
 9. If you go to Paris, where you (stay) _________________?
 10. If you (swim) _________________ in this lake, you’ll shiver from cold.
 11. If someone offered to buy you one of those rings, which you (choose) _________________?
 12. The flight may be cancelled if the fog (get) _________________thick.
 13. If the milkman (come) _________________, tell him to leave two pints.
 14. I (call) _________________ the office if I were you.
 15. Someone (sit) _________________on your glasses if you leave them there.
 16. You would hear my explanation if you (not talk) _________________so much.
 17. What I (do) _________________if I hear the burglar alarm?
 18. If you (read) _________________the instructions carefully, you wouldn’t have answered the wrong question.
 19. If Mel (ask) _________________ her teacher, he’d have answered her questions.
 20. I would repair the roof myself if I (have) _________________a long ladder.
 21. Unless they turn that radio off, I (go) _________________mad.
 22. If you were made redundant, what you (do) _________________?
 23. We’ll have a long way to walk if we (run) _________________out of petrol here.
 24. If you shake that bottle of port, it (not be) _________________ fit to drink.
 25. If you spoke louder, your classmates (understand) _________________ you.
 26. I’ll probably get lost unless he (come) _________________with me.
 27. You (not have) _________________ so many accidents if you drove more slowly.
 28. If you (wear) _________________ a false beard, nobody would have recognized you.
 29. If she (leave) _________________ the fish here, the cat will eat it.
 30. You (have) _________________ no trouble at school if you had done your homework.
 31. Unless you (tell) __________________ the truth, I won’t help you.
 32. You’ll get pneumonia if you (not change) _________________ your wet clothes.
 33. If I had known that you couldn’t eat octopus, I (not buy) _________________ it.
 34. If they (hang) _________________ that picture lower, people would be able to see it.
 35. She (be) _________________able to walk faster if she didn’t have such high-heel shoes.
 36. I (bring) _________________ you some beer if I had known that you were thirsty.
 37. If you had touched that electric cable, you (be) _________________ electrocuted.
 38. If the story hadn’t been true, the newspaper (not print) _________________ it.
 39. I (not buy) _________________ things on the installment system if I were you.
 40. Dan (arrive) _________________ safe if he drove slowly.

Bài 2: Chọn đáp án đúng để điền vào chỗ trống

 1. If I __________the same problem you had as a child, I might not have succeeded in life as well as you have.

a. have                   B. would have             C. had had                  D. should have

2. I __________you sooner had someone told me you were in the hospital.

a. would have visited          B. visited                      C. had visited              D. visit

3. __________more help, I would call my neighbor.

a. needed                    B. should I need         C. I have needed         D. I should need

4. __________then what I know yesterday, I would have saved myself a lot of time and trouble over the years.

a. had I known                      B. did I know               C. If I know              D. If I would know

5. Do you think there would be less conflict in the world if all people __________the same language?

a. spoke                   B. speak                C. had spoken            D. will speak

6. If you can give me one good reason for your acting like this, __________this incident again.

a. I will never mention            B. I never mention

c. will I never mention              D. I don’t mention

7. If I had known you were asleep, I __________so much noise when I came in.

a. didn’t make                  B. wouldn’t have made

c. won’t make               D. don’t make

8. Unless you __________all of my questions, I can’t do anything to help you.

a. answered                  B. answer                    C. would answer         D. are answering

9. Had you told me that this was going to happen, I __________it.

a. would have never believed                          B. don’t believe

c. hadn’t believed                                         D. can’t believe

10. If Jake __________to go on the trip, would you have gone?

a. doesn’t agree                  B. didn’t agree          C. hadn’t agreed        D. wouldn’t agree

11. J: “John went to the hospital alone”,

K: “If __________,I would have gone with him”.

a. had he told me                  B. he had told me       C. he has told me      D. he would tell me

12. If you __________, I would have brought my friends over to your house yesterday to watch T.V, but I didn’t want to bother you.

a. had studied                   B-studied               C. hadn’t studied        D. didn’t study

13. Peter: “Did you need help with your Math last night?”.

Mary: “If I had needed, I __________you”.

a. would call               B. called               C. would have called            D. will call

14. If someone __________ in to the store, smile and say, “May I help you?”

a. comes              B. came                       C. come                       D. should come

15. “Here’s my phone number”.

“Thanks. I‘ll give you a call if I __________some help tomorrow”

a. will need                   B. need                        C. would need            D. needed

16. If I didn’t work for an accounting firm, I __________in a bank now.

a. work                     B. will work                C. have worked           D. would work

17. The death rate would decrease if hygienic conditions __________improved.

a. was                 B. is                             C. were                        D. had been

18-The education in Japan __________if the basic principles of education had not been taken into consideration.

a. would go down                  B. would have gone down

c. went down                          D. had gone down

19. If there __________, the rice fields could have been more productive.

a. had been enough water                    B. were enough water

c. would be enough water                   D. are enough water

20. The patient will not recover unless he __________ an operation.

a. had undergone                 B. would undergo        C. undergoes            D. was undergoing

21. If she __________ him, she would be very happy.

a. would meet                B. will meet                 C. met                  D. should meet

22-If he __________ a thorough knowledge of English, he could have applied for this post.

a. had had                        B. had                C. has                          D. has had

23. If I had enough money, I__________ abroad to improve my English.

a. will go                  B. would go                C. went               D. should have go to

24.The bench would collapse if they __________on it.

a. stood                      B. stand                    C. standing                  D. stands

25-If it __________convenient, let’s go out for a drink tonight,

a. be                                   B. is                        C. was                             D. were

ĐÁP ÁN:

Exercise 1:

STT ĐÁP ÁN STT ĐÁP ÁN
1 will have 21 will go
2 find 22 would you do
3 had fed 23 run
4 will 24 won’t be
5 looked 25 would have understand
6 will happen 26 comes
7 press 27 wouldn’t have
8 had had 28 had worn
9 will you stay 29 leaves
10 swim 30 would have had
11  would you choose 31 Tell
12 gets 32 don’t change
13 comes 33 wouldn’t have bought
14 would call 34 hung
15 will sit 35 would be
16 don’t talk 36 would have brought
17 will you do 37 would have been
18 had read 38 wouldn’t have printed
19 had asked 39 wouldn’t buy
20 had 40 would drive

Exercise 2:

STT ĐÁP ÁN STT ĐÁP ÁN
1 C 14 A
2 A 15 B
3 B 16 D
4 A 17 C
5 A 18 B
6 A 19 A
7 B 20 C
8 B 21 C
9 A 22 A
10 C 23 B
11 B 24 A
12 C 25 B
13 C

Nguồn: https://jes.edu.vn/ly-thuyet-va-bai-tap-ap-dung-ve-cau-dieu-kien-trong-tieng-anh

SHARE
Bài viết trướcNgữ pháp Minna No Nihongo bài 35
Bài viết tiếp theoTừ ghép trong tiếng Anh
Tôi là thế hệ 8x, thích nghe nhạc 8x, thỉnh thoảng vẫn còn chơi những game 8x - 9x đời đầu để hoài niệm, từng dạy tiếng Anh hiện tại đang làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, phần mềm.