Xưởng Sữa Chữa Ô Tô Tiếng Anh Là Gì?

0
3865

Xưởng sữa chữa ô tô tiếng Anh gọi là car repair workshop

Hôm nay chúng tôi cung cấp đến bạn chủ đề về xưởng ô tô, hãy cùng theo dõi tiếp bài viết dưới đây nhé.

 • Transmission /transˈmɪʃ(ə)n/: hộp số
 • Gas tank /ɡas taŋk/: bình xăng
 • jack /dʒæk/: cái kích
 • Spare tire /spɛː tʌɪə/: lốp xe dự phòng
 • Lug wrench /lʌɡ rɛn(t)ʃ/: dụng cụ tháo lốp xe
 • Flare /flɛː/: đèn báo khói
 • Jumper cables /ˈdʒʌmpə ˈkeɪb(ə)lz/: dây mồi khởi động
 • Spark plugs /spɑːk plʌɡz/: bugi đánh lửa
 • Air filter /ɛːˈfɪltə/: màng lọc khí
 • Engine /ˈɛndʒɪn/: động cơ
 • Fuel injection system /fjuː(ə)l ɪnˈdʒɛkʃ(ə)n ˈsɪstəm/: hệ thống phun xăng
 • Radiator /ˈreɪdɪeɪtə/: bộ tản nhiệt
 • Radiator hose /ˈreɪdɪeɪtə həʊz /: ống nước tản nhiệt
 • Fan belt /fan bɛlt/: dây đeo kéo quạt
 • Alternator /ˈɔːltəneɪtə/: máy phát điện

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Xưởng sữa chữa ô tô tiếng Anh là gì?. Chúc các bạn học tập tốt với bài viết hôm nay nhé. Nếu có nhu cầu vận chuyển xưởng sữa chữa ô tô hãy liên lạc với https://chuyennhatrongoigiare.net/ để được tư vấn.