Thuộc tính text-transform trong Css

0
3254

Thuộc tính text-transform thiết lập các ký tự viết hoa cho văn bản.

Cấu trúc Thuộc tính text-transform


element {
text-transform: giá trị;
}

Thuộc tính giá trị Ví dụ Mô tả
text-transform none text-transform: none; Trả văn bản về dạng mặc định ban đầu.
capitalize text-transform: capitalize; Chữ đầu tiên của mỗi thành phần là chữ hoa.
uppercase text-transform: uppercase; Tất cả chữ trong văn bản thành chữ hoa.
lowercase text-transform: lowercase; Tất cả chữ trong văn bản thành chữ thường.
inherit text-transform: inherit; Xác định thừa hưởng thuộc tính từ thành phần cha (thành phần bao ngoài).