Nhập Kho Tiếng Anh Là Gì?

0
4793

Nhập kho tiếng Anh gọi là warehouse

Hôm nay chúng tôi cung cấp đến bạn chủ đề về việc chuyển dọn kho, hãy cùng theo dõi tiếp bài viết dưới đây nhé.

 • Export/import process /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈprəʊsɛs/ (n): Quy trình xuất nhập khẩu
 • Declare /dɪˈkleə/(n): Khai báo hàng( để đóng thuế)
 • Export/import procedures /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt prəˈsiːʤəz/ (n): Thủ tục xuất nhập khẩu
 • Debit advice /ˈdɛbɪt ədˈvaɪs/(n): Giấy báo nợ
 • Debit /ˈdɛbɪt/(n): Món nợ, bên nợ
 • Demand loan /dɪˈmɑːnd ləʊn/(n): Khoản cho vay không kỳ hạn
 • Export/import policy /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈpɒlɪsi / (n): Chính sách xuất/nhập khẩu
 • Export/import license /ˈɛkspɔːt/ˈɪmpɔːt ˈlaɪsəns/ (n): Giấy phép xuất/nhập khẩu
 • FLC — Full container load/fʊl kənˈteɪnə ləʊd/( n): Hàng nguyên container
 • Insurance premium/ɪnˈʃʊərəns ˈpriːmiəm/( n): Phí bảo hiểm
 • Inland haulage charge/ˈɪnlənd ˈhɔːlɪʤ ʧɑːʤ/( n): Phí vận chuyển nội địa

Từ vựng chúng tôi cung cấp hôm nay liên quan đến chủ đề Nhập kho tiếng Anh là gì?. Chúc các bạn học tập tốt với bài viết hôm nay nhé. Nếu có nhu cầu chuyển kho thì tham khảo https://chuyennhatrongoigiare.net/ để được tư vấn và cung cấp.